Volební zákon

ZAKON

ze dne 17. ledna 2002,

kterym se meni zakon c. 247/1995 Sb., o volbach do Parlamentu Ceske republiky
a o zmene a doplneni nekterych dalsich zakonu, ve zneni zakona c. 212/1996 Sb.,
nalezu Ustavniho soudu uverejneneho pod c. 243/1999 Sb., zakona c. 204/2000 Sb.
a nalezu Ustavniho soudu uverejneneho pod c. 64/2001 Sb., a zakon c. 130/2000 Sb.,
o volbach do zastupitelstev kraju a o zmene nekterych zakonu, ve zneni zakona c. 273/2001 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky:

CAST PRVNI

 

Zmena zakona o volbach do Parlamentu Ceske republiky

Cl. I

Zakon c. 247/1995 Sb., o volbach do Parlamentu Ceske republiky a o zmene a doplneni nekterych dalsich zakonu, ve zneni zakona c. 212/1996 Sb., nalezu Ustavniho soudu uverejneneho pod c. 243/1999 Sb., zakona c. 204/2000 Sb. a nalezu Ustavniho soudu uverejneneho pod c. 64/2001 Sb., se meni takto:

1. V 1 odstavec 4 zni:

„(4) Volby do Parlamentu Ceske republiky se konaji ve 2 dnech, kterymi jsou patek a sobota. Prvni den voleb zacina hlasovani ve 14.00 hodin a konci ve 22.00 hodin. Druhy den voleb zacina hlasovani v 8.00 hodin a konci ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zakona rozumi prvni den voleb, nestanovi-li tento zakon jinak.“.

2. V 1 odst. 5 vete prvni se slova „v den voleb“ nahrazuji slovy „alespon druhy den voleb“ a ve vete druhe se slova „v den konani“ nahrazuji slovy „alespon druhy den konani“.

3. V 6 odst. 1 naveti zni: „Zvlastni seznam vede obecni urad, mestsky urad, magistrat, urad mestske casti nebo mestskeho obvodu uzemne cleneneho statutarniho mesta a urad mestske casti hlavniho mesta Prahy (dale jen „obecni urad“) pro volice, ktery neni v jeho uzemnim obvodu prihlasen k trvalemu pobytu,5) popripade nemuze z duvodu uvedenych v pismenech b) az d) volit ve volebnim okrsku, v jehoz stalem seznamu je zapsan, a ktery“.

Poznamka pod carou c. 5) zni:
_____________________________

„5)

Zakon c. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnych cislech a o zmene nekterych zakonu (zakon o evidenci obyvatel).“.

 1. V 6 odst. 1 pism. d) se text „, nebo“ nahrazuje teckou.5. V 6 odst. 1 se pismeno e) zrusuje.

  6. V 6 se na konci textu odstavce 4 doplnuji tato slova: „, popripade volici zapsani do zvlastniho seznamu (odstavec 5)“.

  7. V 6 odst. 5 v naveti se slova „pri volbach do Poslanecke snemovny“ zrusuji.

  8. V 6 odst. 5 pism. a) se slova „nema trvaly pobyt na uzemi“ nahrazuji slovy „ma bydliste mimo uzemi“ a slova „trvaly pobyt“ se nahrazuji slovem „bydliste“.

  9. V 6 odst. 6 vete druhe se slova „trvaleho pobytu“ nahrazuji slovem „bydliste“.

  10. V 6 odst. 7 se za slovo „preda“ vkladaji slova „pro volby do Poslanecke snemovny“.

  11. V 6a se v odstavci 1 vete posledni doplnuji tato slova: „, popripade volicum zapsanym ve zvlastnim seznamu podle 6 odst. 5 pism. a)“.

  12. V 6a odst. 3 v naveti se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve dnech“.

  13. V 6a odst. 3 se na konci textu pismene b) doplnuji tato slova: „, popripade v jakemkoli volebnim okrsku spadajicim do volebniho obvodu, kde jsou vyhlaseny volby, jde-li o volice, ktery nebydli na uzemi Ceske republiky“.

  14. V 7 odst. 1 pismena e) a f) zneji:

„e)

okresni urad v sidle volebniho kraje ( 26), v hlavnim meste Praze Magistrat hlavniho mesta Prahy, ve Stredoceskem kraji Okresni urad Praha-zapad, v kraji Plzenskem Magistrat mesta Plzne, v kraji Jihomoravskem Magistrat mesta Brna, v kraji Moravskoslezskem Magistrat mesta Ostravy (dale jen „okresni urad v sidle kraje“) pro volby do Poslanecke snemovny,

f)

okresni urad v sidle volebniho obvodu, v hlavnim meste Praze urad mestske casti v sidle volebniho obvodu a ve mestech Brno, Ostrava a Plzen magistraty techto mest (dale jen „okresni urad v sidle volebniho obvodu“) pro volby do Senatu,“.

 1. V 7 odst. 1 pismeno h) vcetne poznamky pod carou c. 5b) zni:

„h)

povereny obecni urad,5b) v hlavnim meste Praze urad mestske casti, Urad mestske casti Praha 1 pro uschovu vysledku hlasovani ze zahranici, ve mestech Brno, Ostrava a Plzen urad mestske casti nebo mestskeho obvodu (dale jen „povereny obecni urad“),

_____________________________

5b)

64 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zrizeni).

Vyhlaska c. 349/2000 Sb., o stanoveni sidel a spravnich obvodu poverenych obecnich uradu, ve zneni vyhlasky c. 437/2000 Sb.“.

 1. V 11 odst. 3 pism. d) se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve druhy den“.17. V 14e odst. 6 pism. f) se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve dnech“.

  18. V 14g odst. 1 veta prvni zni: „Vedouci zastupitelskeho uradu jmenuje 30 dnu prede dnem voleb do Poslanecke snemovny predsedu a nejmene 2 cleny zvlastni okrskove volebni komise, kteri jsou statnimi obcany Ceske republiky, v den slozeni slibu dosahli veku nejmene 18 let a ovladaji cesky jazyk.“.

  19. V 14g odst. 2 pism. c) se slova „Obvodnimu uradu v Praze 1“ nahrazuji slovy „Uradu mestske casti Praha 1“.

  20. V 15 se doplnuje odstavec 4, ktery vcetne poznamky pod carou c. 5g) zni:

  „(4) V obci, ve ktere se zrizuje vybor pro narodnostni mensiny podle zvlastniho zakona,5g)se oznameni podle odstavcu 1 a 2 zverejni i v jazyce prislusne narodnostni mensiny.

  ______________________________

5g)

117 odst. 3 zakona c. 128/2000 Sb., ve zneni zakona c. 273/2001 Sb.“.

 1. V 16 odst. 6 se slova „V den“ nahrazuji slovy „Ve dnech“.22. V 19 odstavec 3 vcetne poznamek pod carou c. 7), 7a) a 7b) zni:

  „(3) Volic po prichodu do volebni mistnosti prokaze svou totoznost a statni obcanstvi Ceske republiky7)platnym cestovnim, diplomatickym nebo sluzebnim pasem Ceske republiky anebo cestovnim prukazem7a)(dale jen „cestovni pas“), nebo platnym obcanskym prukazem.7b) Po zaznamu ve vypisu ze staleho seznamu nebo zvlastniho seznamu obdrzi od okrskove volebni komise nebo zvlastni okrskove volebni komise prazdnou uredni obalku. Na zadost volice mu okrskova volebni komise nebo zvlastni okrskova volebni komise doda za chybejici, skrtane nebo jinak oznacene hlasovaci listky jine.

  _____________________________

7)

20 zakona c. 40/1993 Sb., o nabyvani a pozbyvani statniho obcanstvi Ceske republiky.

7a)

5 odst. 1 pism. a) az d) zakona c. 329/1999 Sb., o cestovnich dokladech a o zmene zakona c. 283/1991 Sb., o Policii Ceske republiky, ve zneni pozdejsich predpisu, (zakon o cestovnich dokladech).

7b)

Zakon c. 328/1999 Sb., o obcanskych prukazech.“.

 1. V 19 odst. 7 se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve dnech“.24. V 19a odstavec 4 zni:

  „(4) Volic, ktery nebydli na uzemi Ceske republiky, pri volbach do Senatu po prichodu do volebni mistnosti odevzda okrskove volebni komisi volicsky prukaz vystaveny zastupitelskym uradem podle 6a odst. 1. Okrskova volebni komise volicsky prukaz prilozi k vypisu ze zvlastniho seznamu.“.

  25. V 21 se dosavadni text oznacuje jako odstavec 2 a vklada se novy odstavec 1, ktery zni:

  „(1) Po prvnim dnu voleb zajisti okrskova volebni komise a zvlastni okrskova volebni komise zapeceteni volebni schranky, popripade prenosne volebni schranky tak, aby do nich nebylo mozne vkladat hlasovaci listky ani je vybirat a zabezpeci i ostatni volebni dokumenty. Pred zahajenim hlasovani druheho dne voleb zkontroluje okrskova volebni komise a zvlastni okrskova volebni komise neporusenost peceti a sejme je.“.

  26. V 25 se slova „ktery v den voleb“ nahrazuji slovy „ktery alespon ve druhy den voleb“ a slova „u neho v den voleb“ se nahrazuji slovy „u neho ve dnech voleb“.

  27. V 26 se na konci doplnuje tato veta: „Volebnimi kraji jsou vyssi uzemni samospravne celky vymezene zvlastnim pravnim predpisem.8a)„.

  Poznamka pod carou c. 8a) zni:

  _____________________________

„8a)

Ustavni zakon c. 347/1997 Sb., o vytvoreni vyssich uzemnich samospravnych celku a o zmene ustavniho zakona Ceske narodni rady c. 1/1993 Sb., Ustava Ceske republiky, ve zneni ustavniho zakona c. 176/2001 Sb.“.

 1. V 31 se doplnuje odstavec 4, ktery zni:“(4) Politicka strana, politicke hnuti nebo koalice pripoji ke kandidatni listine potvrzeni o slozeni prispevku na volebni naklady (dale jen „prispevek“) ve vysi 15 000 Kc. Prispevek sklada politicka strana, politicke hnuti nebo koalice ve vsech volebnich krajich, v nichz podava kandidatni listinu, a to na zvlastni ucet, ktery nejpozdeji 72 dnu prede dnem voleb zridi u Ceske narodni banky okresni urad v sidle kraje. Prispevek takto slozeny politickou stranou, politickym hnutim nebo koalici je prijmem statniho rozpoctu.“.

  29. V 33 odst. 8 vete prvni se slova „slozenou kauci“ nahrazuji slovy „slozeny prispevek“ a ve vete druhe se slovo „kauce“ nahrazuje slovy „castky podle 31 odst. 4“.

  30. V 43 odst. 2 se slova „na pracovisti u Obvodniho uradu v Praze 1, a to“ zrusuji.

  31. V 43 odst. 5 vete treti se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve druhy den“.

  32. V 43 odst. 7 vete druhe se slova „Obvodnimu uradu v Praze 1“ nahrazuji slovy „Uradu mestske casti Praha 1“.

  33. V 50 se vkladaji nove odstavce 1 az 3, ktere zneji:

  „(1) Pocet platnych hlasu pro kazdou z politickych stran, politickych hnuti a koalic, ktere postoupily do skrutinia, se v ramci kazdeho volebniho kraje postupne deli cisly 1; 2; 3 a dale vzdy cislem o 1 vyssim. Vypocte se tolik podilu, kolik kandidatu je uvedeno na hlasovacim listku, nezapocitavaji se vsak kandidati, kteri se kandidatury po zaregistrovani kandidatni listiny vzdali nebo byli odvolani podle 36. Hodnoty podilu se vypocitavaji a uvadeji na 2 desetinna mista se zaokrouhlenim nahoru.

  (2) Vsechny podily vypoctene podle odstavce 1 se seradi sestupne podle velikosti a uvede se seznam tolika podilu, kolik mandatu volebnimu kraji pripadlo podle 48. V pripade rovnosti 2 a vice podilu v teto rade je pro jeho poradi rozhodujici pocet hlasu pro politickou stranu, politicke hnuti nebo koalici ve volebnim kraji, a je-li i tento shodny, rozhodne o poradi podilu los. Zaroven s velikosti podilu se uvede i oznaceni politicke strany, politickeho hnuti nebo koalice, ktera tohoto podilu dosahla.

  (3) Za kazdy podil obsazeny v seznamu podle odstavce 2 se politicke strane, politickemu hnuti nebo koalici prikaze 1 mandat.“.

  34. V 50 odst. 5 se cislovka „10“ nahrazuje cislovkou „7“.

  35. V 53 odst. 1 se slovo „dnem“ nahrazuje slovy „druhym dnem“.

  36. V 57 se slova „ktery v den voleb“ nahrazuji slovy „ktery alespon ve druhy den voleb“ a slova „u neho v den voleb“ se nahrazuji slovy „u neho ve dnech voleb“.

  37. V 72 odst. 3 vete druhe se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve druhy den“.

  38. V 76 odst. 1 se slovo „se“ zrusuje a slova „konalo sedmy den“ se nahrazuji slovy „bylo zahajeno sesty den“.

  39. V 76 odst. 4 se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve dnech“.

  40. V 79 odstavec 5 zni:

  „(5) Konaji-li se opakovane volby, okresni urad v sidle volebniho obvodu vrati do 1 mesice od vyhlaseni voleb slozenou kauci politicke strane, politickemu hnuti, koalici nebo nezavislemu kandidatovi.“.

  41. V 85 se doplnuje veta treti, ktera zni: „Politicke strane, politickemu hnuti nebo koalici, ktera ve volbach ziskala nejmene 1,5 procenta z celkoveho poctu platnych hlasu, bude za kazdy odevzdany hlas ze statniho rozpoctu uhrazeno 100 Kc. „.

  42. V 92 se na konci textu odstavce 2 doplnuji tato slova: „a slozeni a vraceni prispevku na volebni naklady“.

  43. V 95 se slova „v tyz den“ nahrazuji slovy „v tytez dny“.

  44. Vklada se priloha c. 2, ktera zni:

„Priloha c. 2 k zakonu c. 247/1995 Sb.

Maximalni pocty kandidatu na kandidatnich listinach

volebni kraj c. nazev sidlo maximalni pocet
kandidatu na
kandidatni listine
1 Hlavni mesto Praha Praha 36
2 Stredocesky Praha 34
3 Jihocesky Ceske Budejovice 22
4 Plzensky Plzen 20
5 Karlovarsky Karlovy Vary 14
6 Ustecky Usti nad Labem 26
7 Liberecky Liberec 17
8 Kralovehradecky Hradec Kralove 20
9 Pardubicky Pardubice 19
10 Vysocina Jihlava 20
11 Jihomoravsky Brno 34
12 Olomoucky Olomouc 23
13 Zlinsky Zlin 22
14 Moravskoslezsky Ostrava 36″.

CAST DRUHA

Zmena zakona o volbach do zastupitelstev kraju

Cl. II

Zakon c. 130/2000 Sb., o volbach do zastupitelstev kraju a o zmene nekterych zakonu, ve zneni zakona c. 273/2001 Sb., se meni takto:

1. V 3 odstavec 2 zni:

„(2) Volby do zastupitelstev kraju se konaji ve 2 dnech, kterymi jsou patek a sobota. Hlasovani zacina ve 14.00 hodin a konci ve 22.00 hodin prveho dne voleb. Druhy den voleb zacina hlasovani v 8.00 hodin a konci ve 14.00 hodin.“.

2. V 3 odst. 3 se slova „v tyz den“ nahrazuji slovy „v tytez dny“.

3. V 4 odst. 1 se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve druhy den“.

4. V 10 odst. 3 se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve druhy den“.

5. V 17 odst. 5 pism. f) se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve dnech“.

6. V 28 se slova „koncici dnem voleb“ nahrazuji slovy „koncici ukoncenim hlasovani“.

7. V 31 odst. 7 vete prvni se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve dnech“.

8. V 35 se dosavadni text oznacuje jako odstavec 2 a vklada se novy odstavec 1, ktery zni:

„(1) Po prvnim dnu voleb zajisti predseda okrskove volebni komise zapeceteni volebni schranky, popripade prenosne volebni schranky tak, aby do nich nebylo mozne vkladat hlasovaci listky ani je vybirat. Takto zajistene volebni schranky spolu s ostatnimi volebnimi dokumenty ulozi ve volebni mistnosti. Pri opetovnem zahajeni hlasovani druheho dne voleb zkontroluje predseda okrskove volebni komise za pritomnosti ostatnich clenu okrskove volebni komise neporusenost peceti a sejme je.“.

9. V 41 odst. 3 vete druhe se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve druhy den“.

10. V 48 odst. 2 pism. a) se slova „ve dni“ nahrazuji slovy „ve druhy den“.

11. V 50 pism. a) se pred slovo „dnem“ vklada slovo „druhym“.

12. V 57 odst. 1 se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve dnech“.

13. V 58 odst. 1 se slova „v den“ nahrazuji slovy „ve dnech“.

14. V 64 odst. 1 se slova „v tyz den“ nahrazuji slovy „v tytez dny“.

15. Za 64 se vklada novy 64a, ktery zni: